Privacyverklaring Praktijk voor oefentherapie
Mensendieck Freya van Jaarsveld


Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Freya van Jaarsveld, gevestigd aan Prins Hendriklaan 5 3761 DT te Soest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij Freya van Jaarsveld. Ook kunt u een e-mail sturen naar mensendieckvanjaarsveld@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06-29448069.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam en voorletters
BurgerServiceNummer (BSN)
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Huisarts
Verwijzer
Polisnummer zorgverzekering + soort aanvullende verzekering
Legitimatiegegevens
Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie
Aanvullende informatie over uw gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen
Wij zullen alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

Het verlenen van oefentherapeutische zorg
Het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar
Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, Qualizorg
U te bellen of te mailen om bv een afspraak te maken of te verzetten

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) hanteren wij een bewaartermijnen van 15 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen.

Recht op vernietiging

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/vernietiging door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Onze praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Software-updates zijn geactualiseerd. De gegevens worden verwerkt met Winmens software ( ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd) voor het bijhouden van het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ).

Cookies, of vergelijkbare technieken

Mensendieck Praktijk Freya van Jaarsveld gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens die ingevoerd zijn via het Patientenportaal worden via een beveiligde verbinding vestuurd.

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Onze Mensendieckpraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: www.nivel.nl/nl/nzr/over-nivel/privacybescherming

Privacyregelement mei 2018